Perler på snor - byudvikling

Bymidten i alle vores lokalsamfund skal bringes bedre i spil. Hvis ikke de skal helt nytænkes, så skal omgivelserne måske ‘rettes ind mod midten’, så vores lokalsamfund får naturlige mødesteder. “Hvor er bymidten, der hvor du bor?” Det skal være klart for alle – også selvom det er forskellige svar, vi borgere i Greve Kommune har. Det skal være op til det enkelte lokalmiljø at præge løsningerne. Vores lokalsamfund er forskellige – men skal bindes bedre sammen – som perler på en snor.

Færre unge skal kigge langt efter rollemodeller, og foreningslivet i kvartererne og landsbyerne skal være en endnu stærkere muskel, der kan løfte nabolaget. Det er ingen garanti, at ressourcestærke naboer alene medfører godt naboskab, så derfor skal alle fremtidige udviklinger af byrum indtænke mødesteder og foreningsliv, så relationerne i kvartererne bliver styrket. Uanset at vores lokalsamfund er forskellige, så skal der stadig være sammenhæng. Greve Kommune har masser af perler, der ikke er bundet ordentligt sammen. Det gælder både lokalsamfund og mødesteder. Det er på tide at sætte perlerne på en snor, så der er sammenhæng og en vej fra højdepunkt til højdepunkt. Det mest åbenlyse hængeparti er den manglende gang- og cykelforbindelse fra Tune til Karlslunde Landsby.

Greve Kommunes mange stisystemer trænger til et gennemsyn, så de bliver nemmere at lære at kende for alle tilflytterne og for vores børn. De nuværende stier er desværre for indforståede. Sammenhængen i stisystemerne skal markeres med farvede skilte, så cyklister og gående f.eks. kan “følge blå i nordgående retning og derefter den grønne til højre ud mod havet”. På udvalgte punkter langs kysten etablerer vi faciliteter og stier, der inviterer til at bruge vores kyst mere. Det kan være træningsstationer til de aktive, legepladser til de helt unge og ordentlige faciliteter til os alle. Desuden skal der skiltes, så det er nemt for turister og borgere at finde frem. Områderne skal være tilgængelig for både gangbesværede og barnevogne.

Begge Greve Kommunes havne skal være naturlige samlings- og mødepunkter, hvor tilgængeligheden og profilen fra landsiden bliver øget i samarbejde med begge havnes nuværende bestyrelser og brugere.

Status i 2030 efter flere år med konservativ indflydelse:

Der er tilfredsstillende cykelforbindelse mellem Tune og Karlslunde

Der er oprettet opgaveudvalg i mindst 4 lokalsamfund, der udvikler deres bymidte og skaber nye mødesteder

‘Mødesteder’ er det afgørende nøgleord i vores byudvikling, så vi styrker relationerne i kvartererne
Stisystemerne er opdateret med klar sammenhæng mellem lokalsamfundene

Der er anlagt en stor og populær legeplads ved Mosede Fort i tilknytning til det nye formidlingshus og restaurant