Dannelse og undervisning - børn, unge og os andre

Konservative i Greve ønsker at sikre det faglige niveau ved at kommunen har nok og veluddannet personale i institutionerne, så der drages faglig og personlig omsorg for det enkelte barn samtidig med, at det udvikles socialt. Dette skal sikres ved, at der er tilstrækkelige midler til efteruddannelse af dagplejere, pædagoger og andet personale tilknyttet de forskellige daginstitutionsordninger. Hvis institutionens bestyrelse ønsker det og forældrene har behovet, skal institutioner have mulighed for fleksible åbningstider med eksempelvis aftenåbning.

Greve skal være i top i Danmark hvad angår karaktergennemsnit samt evnen til at løfte elever uanset socioøkonomisk baggrund. Kommunen skal også kunne tåle sammenligning med landets andre kommuner i forhold til trivsel, de fysiske rammer samt lærernes motivation.

Skoleelever i Greve Kommune skal tilbydes et udviklende læringsmiljø i folkeskolen fra 0. – 10. klasse. Børnene og deres forældre skal kunne forvente at kvalificerede lærere underviser i størstedelen af skoletiden.

Folkeskolen skal være for alle, men vi kan ikke støtte heldagsskoler, som tager friheden væk fra familierne og lægger ekstra beslag på børnenes fritid, og vi støtter muligheden for tolærerordning, frem for en lang skoletid. “Etik på nettet” er et vigtigt led i dannelsen, og derfor bør vi opprioritere emnet i skolerne – gerne i samarbejde med kommunens foreningsliv.

I vores skoler skal der være plads til andet en katederundervisning. Vi har mange børn med fantastiske evner. Vi skal sikre, at de trives og de udvikler sig, tilegner sig viden og bliver dannet, så de kan finde sig et ståsted og en plads i samfundet.

For at sikre de fysiske rammer for børn og voksne i daginstitutionerne og på skolerne, vil vi fortsætte renoveringen, udbygning og forbedring af bygningerne og udenomsarealerne i kommunen, så vores institutioner er fleksible, har et sundt indeklima samt børnesikrede og gode legepladser. Vi vil arbejde for, at der maximalt skal være 15 % børn uden dansk som modersmål i en skoleklasse eller i dagtilbud. Arbejdet med at tage initiativer til fremme af integrationen gennem samarbejde mellem forældrene i daginstitutionerne og skolerne skal fortsætte.

Vi skal have plads til talentudvikling, stimulere toppen og hæve bunden. Greve Kommune skal indgå fællesskaber med gymnasierne, erhvervsskolerne og andre ungdomsuddannelser, og vores lokale virksomheder skal se det som et naturligt virke, at de hjælper med at udvikle vores elever ved at tilbyde praktikpladser (elev- og lærepladser) for dem, som har behov for det.

Dannelse i vores lokale fællesskaber handler dog ikke kun om institutioner og skoler. Det handler også om naboskab og medborgerskab. Det handler om at være en god kollega og en god kammerat. Derfor er dannelse gennem hele livet også relevant for os voksne. Som kommune kan vi sætte dannelse på dagsordenen, men hvad dannelse er for os, det skal vi finde ud af i de nære fællesskaber. Det kan ikke dikteres kommunalt. Det er en balancegang – men vi vil gerne sætte det på dagsordenen alligevel.

Status i 2030 efter flere år med konservativ indflydelse:

Greve Kommune er blevet en attraktiv kommune at være lærer i

Kommunens erhvervsliv skal i tættere kontakt med den lokale skole, hvilket også åbner muligheder for praktikker og fritidsarbejde

Skolerne er tilført midler til øget forberedelsestid for lærerne

Der er tilført øgede midler, så kvalificerede lærere underviser vores skolebørn